Muudetakse atmosfääriõhu kaitse seadust

Keskkonnaministeerium on välja töötanud muudatuste eelnõu, millega plaanitakse muu hulgas täiendada õhusaasteloa ja keskkonnakompleksloa omajate kohustusi, muuta fluoritud kasvuhoonegaaside alast regulatsiooni ja kehtestada rahatrahv laevomanikele, kes rikuvad aruandlusnõudeid.

Mis on muudatuse eesmärk?
Eelnõu eesmärk on viia Eesti õigus kooskõlla Euroopa Liidu regulatsiooniga ning parandada seaduses ilmnenud ebatäpsused.

Keda mõjutab?
Muudatused puudutavad peamiselt ettevõtjaid, kes omavad põletusseadmeid, millega kaasneb õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omamise kohustus, samuti fluoritud kasvuhonegaasidega kokkupuutuvaid ettevõtjaid (näiteks elektroonikatööstuses, külmutusseadmete käitamisel jne) ning ettevõtjaid, kes omavad laevu kogumahutavusega üle 5000 GT.

Mis on peamised muudatused?

  • Õhusaasteloa ja keskkonnakompleksloa omajad peavad hakkama hoidma seadme käivitamise ja seiskamise perioodid võimalikult lühikesena.
  • Lisatakse säte, et kui õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja avastab, et tema tegevus ei vasta nõuetele, siis peab ta võimalikult kiiresti võtma meetmeid nõuete vastavause taastamiseks.
  • Õhusaasteloa omajale lisatakse kohustus säilitada ka nõuetele mittevastavuse ning selle taastamiseks võetud meetmetega seotud dokumendid kuue aasta jooksul pärast õhusaasteloa kehtetuks tunnistamist. Praegu on tähtaeg viis aastat ning säilitada tuleb vaid õhusaasteloa taotlemise ja andmisega, määratud seirega ning nõuete täitmise kontrollimisega seotud dokumente.
  • Täiendatakse fluoritud kasvuhoonegaaside (F-gaaside) alast regulatsiooni tulenevalt EL määrusest (517/2014). Näiteks, ei tohi edaspidi F-gaase sisaldavad seadmed enam üldse lekkida. Kui siiski leke tuvastatakse, tuleb see viivitamata kõrvaldada.
  • Lisatakse nõue, et kui käitleja hoiustab F-gaaside mahutit enda juures, siis peab ta vastavasse registrisse (FOKA) lisaks mahuti andmetele esitama ka andmed hoiustamise kohta.
  • Lisatakse uus säte, et kui F-gaaside käitleja rikub teatud andmete säilitamise nõuet, siis võib teda karistada trahviga kuni 3200 eurot. See puudutab kohustust säilitada andmeid külmikveokite ja -haagiste jahutusseadmete kohta, mis sisaldavad F-gaase. Näiteks tuleb säilitada andmeid F-gaaside koguse ja tüübi, seadme hooldamise kohta jne.
  • F-gaaside käitlemisloa omajate info hakkab üleval olema MTR-registris. Praegu avaldatakse see info Keskkonnaameti veebilehel.
  • Laevaomanikele kehtestatakse rahatrahv kuni 16 000 eurot juhuks, kui nad ei täida süsinikdioksiidi heitkoguste seire- ja aruandlusnõudeid. Need nõuded tulenevad EL määrusest (2015/757) ning neid peavad täitma laevaomanikud laevade kohta, mille kogumahtuvus on üle 5000 GT. Laevaomanikud peavad 31. augustiks 2017. a koostama ja esitama tõendajale seirekava. Alates 2018. aasta 1. jaanuarist tuleb mõõta seirekava alusel iga laeva süsinikdioksiidi heitkoguseid üksikreiside ja aasta lõikes. Alates 2019. aastast tuleb esitada igal aastal tõendaja poolt kontrollitud ja rahuldavaks tunnistatud aruanne ning hoida laeval nõuetele vastavuse tunnistust.
  • Ühtlasi lisatakse sätted, mis reguleerivad teatud toetuste tagasinõudmist. Kui ettevõtja on saanud kliimamuutuste leevendamiseks loodud kauplemisskeemide alusel toetuse, kuid nõuete rikkumisse tõttu peab raha tagasi maksma, siis saab eelnõu kohaselt toetuse tagasinõudmise otsust saata otse kohtutäiturile, ilma, et otsust peaks eraldi kohtus täidetavaks tunnistama. Kusjuures muudatus hakkab kehtima ka nende otsuste suhtes, mis on praeguseks juba tehtud.

Millal plaanitakse muudatused jõustada?
Muudatused plaanitakse jõustada üldises korras, s.o kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Laevade seire- ja aruandlust puudutavad muudatused aga 2019. aasta 30. juunil.

Ettevõtjate arvamused ja ettepanekud kavandatavate muudatuste osas on oodatud hiljemalt 27. märtsiks e-posti aadressile Kristina dot Jerjomina at koda dot ee. Ettevõtjatelt laekunud tagasiside põhjal koostame ja edastame ministeeriumile kaubanduskoja seisukoha.

Kavandatavate muudatustega saab lähemalt tutvuda siin:
Eelnõu
Seletuskiri

Lisainfo:
Kristina Jerjomina
Jurist
Kristina dot Jerjomina at koda dot ee