Õiguskomisjon toetab meie ettepanekut muuta valveaja reeglid paindlikumaks

Esmaspäeval, 6. märtsil toimus riigikogu õiguskomisjonis hääletus töölepingu seaduse muudatusettepanekute kohta. Meil on hea meel, et komisjon toetas meie ettepanekut lubada paindlikumat valveaega lisaks IT-sektorile ka muudes valdkondades. Lisaks võeti kuulda meie seisukohta, et valveaja erandi kasutamise eest ei tule töötajale maksta tavapärasest kõrgemat valveaja tasu.

Muudatusettepaneku kohaselt võib teatud tingimustel kõrvale kalduda töötaja igapäevase ja iganädalase puhkeaja sätetest. See on lubatud edasilükkamatute tööde puhul ning tingimusel, et vastav kokkulepe sisaldub töölepingus või kollektiivlepingus, valveaja kestus 28 kalendripäeva jooksul ei ületa 130 tundi ning kokkulepe ei kahjusta töötaja tervist ja ohutust.

Algselt oli eelnõus kirjas, et valveaja erand nähakse ette teatud IT-spetsialistidele. Kaubanduskoda toetas sellist muudatust, kuid samas pidasime vajalikuks lubada paindlikumate valveaja reeglite kasutamist ka teistes valdkondades. Õiguskomisjon võttis meie ettepaneku arvesse ning täpsustas eelnõu sõnastust selliselt, et valveaja erand kehtiks kõikidele valdkondadele, kus see on vajalik edasilükkamatute tööde tegemiseks.

Eelnõu esialgses versioonis oli ka kirjas, et valveaja erandi rakendamise eest tuleb töötajatele maksta vähemalt 20 protsenti kokkulepitud töötasust. Ametiühingute keskliit leidis, et see number peaks olema veelgi suurem – 25 protsenti. Hetkel on töölepingu seaduses kirjas, et valveaja eest tuleb maksta minimaalselt 10 protsenti töötasust. Kaubanduskoda tegi õiguskomisjonile ettepaneku jätta 20 protsendi nõue seadusest välja, sest see ei võta arvesse erinevate sektorite spetsiifikat. Õiguskomisjon nõustus meie seisukohaga ning hetkel on eelnõus kirjas, et valveaja erandi rakendamise eest tuleb töötajale maksta tavapärast valveaja tasu.

Ametiühingute keskliit tegi eelnõu menetlemise ajal ka ettepaneku, mille kohaselt võib valveaja erandi rakendamises kokku leppida kollektiivlepingus, mitte aga töölepingus. Olime sellele ettepanekule selgelt vastu, sest meie hinnangul teenib see ettepanek vaid ametiühingute huve, piirab tööandja ja töötaja kokkuleppevabadust ega aita lahendada tänast probleemi. Meil on hea meel, et õiguskomisjon kuulas meie arvamust ning lisas eelnõusse punkti, mille järgi saab valveaja erandis kokku leppida nii töölepingus kui ka kollektiivlepingus.

Töötajate kaitseks lisati aga eelnõusse punkt, et töötaja võib töölepinguga sõlmitud valveaja erandi kasutamise kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest tööandjale kaks nädalat ette.

Riigikogu õiguskomisjoni poolt heaks kiidetud muudatusettepanekuga saab lähemalt tutvuda siin.