Plaanitakse laiendada väärtpaberite registreerimise võimalusi

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega muudetakse Eesti väärtpaberite keskregistri seadust ja teisi seadusi ning millega muu hulgas antakse ettevõtjatele võimalus registreerida oma aktsiaid ka muudes registrites kui Eesti Väärtpaberikeskus (EVK).

Mis on muudatuse eesmärk?
Eelnõu peamine eesmärk on viia Eesti regulatsioon kooskõlla väärtpaberite keskdepositooriumite tegevust reguleeriva EL määrusega nr 909/2014.

Keda see mõjutab?
Muudatused puudutavad ettevõtjaid, kes puutuvad kokku väärtpaberite ja nendega tehtavate toimingute registreerimisega (mh aktsiaseltsid, pensioniregistri pidajad jt).

Mis on olulisemad muudatused?

  • Aktsiaseltsidele antakse võimalus valida üle-euroopaliselt keskdepositooriumi. Nimelt saavad edaspidi Eestis teenuseid osutada lisaks praegusele keskregistri pidajale (EVK) ka teised EL tegevusloa saanud keskdepositooriumid, näiteks filiaali kaudu või piiriüleselt. Seega võib Eestis tekkida mitu aktsiate üle arvestust pidavat registrit.
  • Luuakse alused osaühingute osade registrist kustutamiseks osanike otsuse alusel.
  • Eristatakse selgelt aktsiate ja pensioniosakute registrite pidamist. Täna on reguleeritud keskregistri pidamist terviklikult, eristamata seejuures aktsiate, pensioniosakute jt väärtpaberite registrite pidamist ja vastavaid registripidaja nõudeid.
  • Teise ja kolmanda pensionisamba osakud viiakse ühele kontole - pensionikontole. Praegu registreeritakse kolmanda pensionisamba osakud eraldi väärtpaberikontol.
  • Aktsiaseltsidele ja osaühingutele luuakse võimalus avada väärtpaberikonto pankade vahenduseta, nn hoiukonto.
  • Suurendatakse väärtpaberite avaliku pakkumise prospektivaba künnist seniselt 100 000 eurolt 1 miljoni euroni. See tähendab, et edaspidi ei pea kulukat avaliku pakkumise prospekti koostama, kui kaasatakse kapitali kuni 1 miljon eurot.
  • Luuakse võimalus pandiga koormata ka tulevikus emiteeritavaid aktsiaid ja osasid, mis võimaldab sisuliselt äriühingu kui terviku pantimist.
  • Täpsustakse keskregistris hoitavatele välisriigi väärtpaberitele kohalduvaid reegleid.

Millal plaanitakse muudatused jõustada?
Muudatused plaanitakse jõustada 2017. aasta 1. juulil. Pensionifondi osakutega seotud muudatused plaanitakse jõustada 2018. a 1. märtsil, hoiukonto regulatsioon 2019. a 1. jaanuaril ning tulevikus emiteeritavate aktsiate või osade pantimise võimalus 2019. a 1. märtsil.

Ettevõtjate arvamused ja ettepanekud kavandatavate muudatuste osas on oodatud hiljemalt 27. veebruariks e-posti aadressile Kristina dot Jerjomina at koda dot ee. Ettevõtjatelt laekunud tagasiside põhjal koostame ja edastame ministeeriumile kaubanduskoja seisukoha.

Kavandatavate muudatustega saab lähemalt tutvuda siin:
Eelnõu
Seletuskiri

Lisainfo:
Kristina Jerjomina
Jurist
Kristina dot Jerjomina at koda dot ee