Korduma Kippuvad Küsimused

Kaubanduskoja kohta:

Muud teemad:Kuidas saada Kaubanduskoja liikmeks?
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmed võivad olla tegevliikmed ja toetajaliikmed. 
Kaubanduskoja tegevliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle põhitegevuseks on majandustegevus, välismaa äriühingu filiaalid, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tunnistavad ja järgivad koja põhikirja ja maksavad liikmemaksu. Tegevliikmetel on üldkoosolekul hääleõigus. Liikmemaksu õigeaegsel ja täies mahus tasunud kaubanduskoja tegevliikmel on kõik liikmeõigused ja kohustused. Kokkuleppel või liikmemaksu osalisel tasumisel võidakse juhatuse otsusega liikmeõigusi piirata.

Toetajaliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigi kodanikud, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, samuti juriidilised isikud ja juriidiliste isikute ühendused nii Eesti Vabariigis kui välisriikides, kes on huvitatud koostööst Kaubanduskojaga, nõustuvad koja eesmärkide ja ülesannetega ning aitavad Kaubanduskoja tegevusele aineliselt või tegudega kaasa. Toetajaliikmel ei ole hääleõigust ega kohustust tasuda liikmemaksu täies mahus. Muud tegevliikme õigused ja liikmete kohustused laienevad toetajaliikmele Kaubanduskoja juhatuse poolt ettenähtud ulatuses ja korras.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks astumiseks tuleb täita ankeet-avaldus. Ankeet-avalduse alusel saadetakse liikmemaksu arve ning pärast arve tasumist kantaksegi firma Kaubanduskoja liikmeregistrisse.


Millest sõltub liikmemaks?
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmemaksu arvestuse aluseks on ettevõtte töötajate arv, kinnitatud on järgmised maksumäärad:
 

Töötajate arv Liikmemaks kalendriaastas (eurodes)
14 145
59 220
1019 270
2049 315
5099 440
100249 625
250499 950
500999 1830
1000... 2200
Toetajaliige 220

Sisseastumismaks 30 eurot.
Liikmeks vormistamisel tuleb üheaegselt tasuda nii ühekordne sisseastumis- kui ka kalendriaasta liikmemaks. Edaspidi tasutakse liikmemaks igal aastal esimese kvartali jooksul. Alates maikuust loetakse liige maksuvõlglaseks ja ta kaotab (kuni maksu tasumiseni) õiguse kasutada soodustingimustel Kaubanduskoja teenuseid.


Miks ei ole liikmemaksu arvel käibemaksu?
Liikmemaks ei ole KMS tähenduses käive.


Kuidas leida eelnõud, millega Kaubanduskoda hiljuti tegeles?
Kõik eelnõud ja muud dokumendid, mille kohta mõni ministeerium või asutus on Kaubanduskoja seisukohta küsinud, on avaldatud meie kodulehel "Majanduspoliitika rubriigi" all. Lisaks on ministeeriumite poolt koostatud ja ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele saadetud eelnõud leitavad e-õiguse andmebaasist.


Millised oleksid esimesed sammud välisriigist info hankimisel?
Kõigepealt soovitame uurida kas teie poolt valitud sihtriigis on olemas Eesti välisesindused, kas siis saatkondade või EASi esinduste näol. Esimese kohta saab infot välisministeeriumi kodulehelt ning EASi esinduste kohta leiab info siit. Samuti soovitame uurida Eesti välisesindajate käest eestlaste kohta, kes turul juba tegutsevad ja kes on nõus teile infot ning kogemusi jagama. Välisministeeriumi kodulehelt on võimalik infot hankida ka Eesti aukonsulite kohta, kelle ülesandeks on samuti ettevõtjaid aidata.


Kes jagab toetusi?
Toetusi jagab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Alustavale ettevõtjale mõeldud toetuste info leiab siit ning juba tegutsevale ettevõtjale siit.


Kust leiab hetkel kehtiva töölepingu seaduse versiooni?
Kõikide Eestis kehtivate õigusaktide ajakohased terviktekstid leiab tasuta Riigi Teataja andmebaasist www.riigiteataja.ee.
Vaikimisi leitakse otsingu tulemusena alati just käesoleval hetkel kehtiv seaduse tekst.


Kes tegeleb kauba vöötkoodide väljastamisega Eestis registreeritud juriidilistele ja füüsilistele isikutele?
Kauba vöötkoodide väljastamisega tegeleb mittetulundusühing GS1 Estonia.
Roosikrantsi 2, 10142 Tallinn
Telefon: 6 60 55 35
e-post: info@gs1.ee


Kuidas teha kindlaks käibemaksu kohustuslaseks olemist?
Tuleb kontrollida Maksu ja-Tolliameti kohtuleheküljelt:
Teiste ELi liikmesriikide käibemaksukohustuslaste registrinumbrite (KMKR NR) kehtivuse kontrollimine
Eesti KM kohustuslase kontroll


Kuidas saaksin kontrollida B-kaarti?
Äriregistri teabesüsteemist


Kus asuvad erinevad saatkonnad?
Informatsiooni leiab Välisministeeriumi veebilehelt:
Eesti välisesindused
Välisriikide esindused Eestis


Soovin tutvuda äriseadustiku ingliskeelse tõlkega, kust võiksin selle leida?
Kõik Eestis kehtivad õigusaktid paraku võõrkeeltesse tõlgitud ei ole, kuid suure osa neist võib leida Legaltext andmebaasist.
Siiski tasub tähelepanu pöörata asjaolule, et tõlked ei pruugi täiel määral vastata just hetkel kehtivale redaktsioonile.


Kuidas võiksin leida EL direktiivi teksti, kui tean selle numbrit (2003/88)?
Soovitame kasutada otsinguks EURlex andmebaasi, kus on kõik ELi õigusaktid avaldatud. Kui on teada direktiivi number, on kõige lihtsam kasutada lihtotsingut ja valida konkreetseks otsingu vormiks otsing dokumendi numbri või konsolideeritud teksti järgi.


Soovin teada, kui suur on käibemaks Soomes või teistes riikides laiemalt?
Soomes on üldine käibemaksumäär 22%, kuid teatud kaupadele ja teenustele kehtib siiski ka madalam määr (8%/17%). Täpsemalt tasub uurida juba Soome Maksuameti kodulehelt.
Täiendavalt leiab infot näiteks Euroopa Komisjoni maksustamist puudutavalt lehelt.


Kuidas leian riigiasutuste ja ministeeriumite kontaktid?
Kõige lihtsamalt leiab nii ministeeriumite kontaktid kui ka erinevate riigiasutuste andmed Riigiportaalist eesti.ee.


Kuidas saan teada, kas ettevõtte suhtes võib olla algatatud pankrotimenetlus?
Nii nagu paljud teised avalikud teadaanded, avaldatakse ka pankrotiteated ja pankrotimenetlusega seotud teated Ametlikes Teadaannetes.