Arhiiv

Aktuaalsed eelnõud

23.04.2017 Magustatud joogi maksu seadus

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile eelnõu, millega kehtestatakse magustatud joogi maks. Maksumäär on 0,1 või 0,3 eurot liitri kohta, sõltudes suhkru ja magusaine sisaldusest.

21.04.2017 Plaanitakse muuta riigieelarve koostamise reegleid

Rahandusministeerium on koostanud riigieelarve seaduse muutmise eelnõu, millega muu hulgas lubatakse teatud tingimustel jätta riigieelarve struktuursesse puudujääki.

21.04.2017 Muudetakse tööautodega tehtavate erasõitude maksustamist

Rahandusministeerium on välja töötanud käibe- ja tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, millega muudetakse ettevõttes kasutatavate sõiduautode eratarbeks kasutamise maksustamise korda ja erisoodustuse hinna arvutamise korda. Uue korra järgi ei sõltu erisoodustuse hind sõidetavatest kilomeetritest, vaid sõiduki võimsusest. Lisaks kehtestatakse üle viie aasta vanustele sõidukitele soodsam erisoodustuse hind kui uutele autodele.

19.04.2017 Muudetakse töökeskkonna ohtlike kemikaalide piirnorme

Eesti peab üle võtma EL direktiivi 2017/164, millega kehtestatakse töökeskkonna ohtlike ainete piirnormide uus loetelu. Direktiiviga nähakse ette 31 ohtliku aine piirnormi, millest nelja puhul on Eestis piirnorm sama, osad piirnormid muudetakse karmimaks või on meile uued.

19.04.2017 Tulumaksuseaduse muudatused – panditulumaks ning madalam maksumäär regulaarsetele dividendidele

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile tulumaksuseaduse muudatused, millega nähakse ette tulumaksukohustuse tekkimine teatud kontsernisisestelt laenudelt (nn panditulumaks) ning kehtestatakse madalam tulumaksumäär (14 protsenti) regulaarselt makstavatelt dividendidelt.

18.04.2017 Plaan muuta väärtpaberite keskregistri teenustasusid

AS Eesti Väärtpaberikeskus saatis Rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks väärtpaberite keskregistri teenuste ja kontohaldurite teenuste hinnakirjade eelnõud, mis hakkavad kehtima alates 2017. a. 18. septembrist. Eelnõudega soovitakse eelkõige tasakaalustada uutele süsteemidele üleminekut, s.o uue registriinfosüsteemi kasutuselevõtmist ning ühinemist üle-Euroopalise väärtpaberiarveldussüsteemiga Target2 Securities (T2S).

13.04.2017 Laotöötaja ja laojuhi kutsestandardi kavandid

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 20. aprilliks ettevõtjate arvamusi laotöötaja, tase 4 ja laojuht, tase 5 kutsestandardi kavandite kohta. Kutsestandardites on selgitatud, millised on laotöötaja ja laojuhi kutse kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid.

13.04.2017 Juuksuri kutsestandardi kavandid

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 25. aprilliks ettevõtjate arvamusi juuksur, tase 4 ja tase 5 kutsestandardi kavandite kohta. Kutsestandardites on selgitatud, millised on juuksuri kutse kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid.

12.04.2017 Kas vastastikuse kindlustusandja asutamine tuleks seadustada?

Rahandusministeerium soovib välja selgitada, kas Eestis oleks vajalik seadustada kindlustusandja asutamine vastastikuse kindlustusandjana. Hetkel kehtiv kindlustustegevuse seadus sellist tegutsemisvormi ei reguleeri.

11.04.2017 Maksukorralduse seaduse plaanitavad muudatused

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse muudatuste väljatöötamise kavatsuse, millega muu hulgas nähakse ette äriühingu faktilise juhi vastutus tahtlikult põhjustatud maksuvõla eest, lihtsustatakse intresside arvestust, revisjoni ja üksikjuhtumi kontrolli asemel kehtestatakse ühtne kontrolliliik ning töötamise registrit täiendatakse kolme uue tunnusega.

11.04.2017 Soovitakse kiirendada üleminekut liginullenergiahoonetele

Euroopa Komisjon on koostanud hoonete energiatõhususe direktiivile 2010/31/EL selgitava dokumendi, millega seoses tuleb Eestis muuta liginullenergiahoonete nõudele ülemineku protsessi.

04.04.2017 Automaaler, tase 4 kutsestandardi uuendus

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 10. aprilliks ettevõtjate arvamusi automaaler, tase 4 kutsestandardi kavandi uuenduse kohta. Kutsestandardis on korrigeeritud tööosade struktuuri ja täpsustatud sõnastust. 

31.03.2017 Ettevõtluskonto seaduse eelnõu

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile ettevõtluskonto seaduse eelnõu, millega lihtsustatakse ettevõtlustulult tekkiva maksukohustuse täitmist. Ettevõtluskonto omanikud ei pea pidama raamatupidamisarvestust ega esitama maksudeklaratsioone.

30.03.2017 Kahjuritõrjuja kutsestandardi kavandid

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 12. aprilliks ettevõtjate arvamusi kahjuritõrjuja, tase 4 ja tase 5 kutsestandardi kavandite kohta. Kutsestandardis on selgitatud, millised on kahjuritõrjuja kutse kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid.

30.03.2017 Õmbleja kutsestandardi kavandid

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 4. aprilliks ettevõtjate arvamusi õmbleja, tase 3 ja tase 4 kutsestandardi kavandi kohta. Kutsestandardis on selgitatud, millised on õmbleja kutse kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid.

30.03.2017 Meisteraedniku kutsestandardi kavand

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 6. aprilliks ettevõtjate arvamusi meisteraednik, tase 5 kutsestandardi kavandi kohta.

30.03.2017 Meisterfloristi kutsestandardi kavand

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 6. aprilliks ettevõtjate arvamusi meisterfloristi, tase 5 kutsestandardi kavandi kohta. Kutsestandardis on selgitatud, millised on floristi kutse kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid.

29.03.2017 Floristi kutsestandardi kavand

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 6. aprilliks ettevõtjate arvamusi floristi, tase 4 kutsestandardi kavandi kohta. Kutsestandardis on selgitatud, millised on floristi kutse kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid.

27.03.2017 Turismiettevõtted hakkavad saama toetusi ärimudelite uuendamiseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hakkab rakendama väliskülastajaid teenindavatele turismiettevõtetele suunatud toetusmeetmeid uute ärimudelite väljatöötamiseks või olemasolevate mudelite arendamiseks ja nende rakendamise rahastamiseks.

22.03.2017 Üle 3,5-tonnistele veoautodele soovitakse kehtestada teekasutustasu

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on saatnud kooskõlastusringile eelnõu, millega plaanitakse kehtestada üle 3,5-tonnistele veoautodele ajapõhist teekasutustasu avalikult kasutatavate teede kasutamise eest. 

20.03.2017 Muudetakse atmosfääriõhu kaitse seadust

Keskkonnaministeerium on välja töötanud muudatuste eelnõu, millega plaanitakse muu hulgas täiendada õhusaasteloa ja keskkonnakompleksloa omajate kohustusi, muuta fluoritud kasvuhoonegaaside alast regulatsiooni ja kehtestada rahatrahv laevomanikele, kes rikuvad aruandlusnõudeid.

14.03.2017 Veeproovide võtmise nõudeid muudetakse

Keskkonnaministeerium on saatnud kooskõlastusringile määruse „Proovivõtumeetodid“ muutmise eelnõu, millega ajakohastatakse tehnilisi nõudeid veeproovide võtmisele. Muudatused on eelkõige seotud veeproovivõtmise valdkonnas toimunud standardite muudatustega.

08.03.2017 Ettevõtte tegelike kasusaajate andmete avalikustamine muutub kohustuslikuks

Valminud on uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, mis muuhulgas kohustab kõiki Eesti ettevõtjaid avalikustama oma ettevõtte tegeliku kasusaaja andmed. Lisaks rakendatakse eelnõuga Eestis uusi rahvusvaheliselt kehtestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise standardeid.

07.03.2017 Muudetakse mõõtetulemuse jälgitavuse ja kinnispaki täitekoguse kontrollimise nõudeid

Valminud on seaduseelnõu, millega lihtsustatakse ja korrastatakse mõõteseaduse regulatsooni.

02.03.2017 Muudetakse reisiteenuste pakkumise tingimusi

Valminud on seaduseelnõu, millega tõhustatakse reisiteenuste ostjate õiguste kaitset ning ühtlustatakse pakettreisidele ja seotud reisikorraldusteenustele kehtivaid nõudeid.

1-25 (561)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | »»»